Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 1

Det är tyst och ödsligt i den svenska skogen. Den är döende. Trädplantage och kalhyggen har kommit att ta dess plats. Trädplantage är lika lite skog som rapsfälten i Skåne eller malmgruvorna i Bergslagen, men ett mäktigt fåtal lobbar för att just trädplantage och kalhyggen (stora områden där träden har fällts) ska räknas som skog.

Skog har tidigare inneburit ett större område som är beväxt med relativt tätt stående träd, där allt växande har anknytning till den för trakten naturligt förekommande floran, faunan och jordmånen. Men efter omfattande lobbyism från Skogsindustriernas sida har FN ändrat sin definition av skog – och Sverige har följt efter. 

Varför bry sig om en definition? Skog betyder ju mest bara en massa träd, så stor skillnad kan det väl inte vara? Planterade skogar är dock långt ifrån riktig skog. Träden står tätt, likt produkter på ett rullband. Det är mörkt och kusligt tyst, knappt någon varelse kan leva därinne.

Enligt Europeiska miljöbyråns rapport är läget kritiskt för Europas ”skogar”: 55% av skogarna har dålig status, 43% har ogynnsam status och enbart 2% betecknas som bra. Andelen avverkningar där särskilt känslig natur har skadats har ökat från 9% till 20% sedan millenieskiftet i Sverige. Tre fjärdedelar av vad som rapporteras som ”europeiska skogar” utgörs istället av kalavverkade och planterade träd. Vi har alltså tre fjärdedelar mindre riktig skog i Europa än vad som faktiskt rapporteras. Ytterligare 300 miljoner hektar räknas nu som ”skog”, passande nog.

Sverige är med andra ord inget skogsland, Sverige är ett land av trädplantager. Bara några få öar av naturreservat finns kvar i ett annars dött landskap. Får skogkapitalet som det vill kommer även de sista andningshålen kvävas för gott.

In English

The forest nation, part 1

It is quiet and desolate in the Swedish forest. It is dying. Tree plantations and clear-cutting have come to take its place. Tree plantations are as little forest as the rapeseed fields in Skåne or the ore mines in Bergslagen, but a powerful few are lobbying for tree plantations and clear-cutting (when the trees of large areas have been cut down) to be counted as forests.

”Forest” has previously meant a larger area covered with relatively dense standing trees, where everything growing is connected to the flora, fauna and soil naturally occurring in the area. But after extensive lobbying by the Forest Industries, the UN has changed its definition of forest – and Sweden has followed suit.

Why bother with a definition? After all, forest mostly just means a lot of trees, so there can’t be that much of a difference? Planted forests are far from real forests. The trees stand close together, like products on a conveyor belt. It is dark and eerily quiet. Hardly any creature can live in there.

According to the European Environment Agency’s report, the situation is critical for Europe’s ”forests”: 55% of the forests have a poor status, 43% have an unfavorable status and only 2% are described as good. The proportion of loggings where particularly sensitive nature has been damaged has increased from 9% to 20% since the turn of the millennium in Sweden. Three-quarters of what is reported as ”European forests” is instead made up of cleared and planted trees. We thus have three quarters less real forest in Europe than is actually reported. Another 300 million hectares are now counted as ”forest”, fittingly enough.

In other words, Sweden is not a country consisting of forests, Sweden is a country consisting of tree plantations. Only a few islands of nature reserves remain in an otherwise dead landscape. If forest capital gets its way, even the last breathing holes will be suffocated for good.

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.