Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 10

KOLONIALISM

Vi har närmat oss en av kapitalismens mest centrala grundstenar: privategendomen. Lagen att en enskild person eller företag kan äga t.ex. en skog är långt ifrån självklar.

Privategendom är ett relativt nytt påfund. I kapitalismens födelse runt 1500 och 1600-talet började ackumulationen av kapital på allvar och med det begicks några av de största brotten mot mänskligheten. Dessa brott går ofta under samlingsnamnet kolonialism. 1542 deklarerade Gustav Vasa att ”sådana ägor som obebyggda ligga tillhör Gud, Oss” (med ”Oss” menar han sig själv) ”och Kronan och ingen annan”.

De ”ägor” han refererade till va det landområdet i norr som för svenskarna va outforskat och därmed vitt på kartan, utan landsgränser och glest befolkat. De som bodde där i tusentals år tillbaka kallades samer. Efter Gustav Vasas deklaration påbörjades den process av stöld och förtryck som pågår än idag.

Kolonialismen har tagit sig många uttryck genom århundradena. Först etablerades kolonier, svenskar flyttade upp för att bosätta sig och Sapmi skulle bli ”Sveriges Västindien”. Samerna tvingades in i ett system av ”lappskatteland” som kunde gå i arv och säljas, men dessa togs successivt över av svenska bönder under 1700 och 1800-talen. En statlig utredning 1920 kom passande nog fram till att samerna aldrig haft äganderätt till sina gamla marker.

Så va det med det. Samerna tvångskristnades under hot och naturreligionen och kulturen förklarades olagliga. Gränserna som successivt upprättades mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland ledde till såriga tvångsförflyttningar. Urbefolkningen utsattes för traumatiska rasbiologiska undersökningar – pseudovetenskap som svenska staten använde för att rättfärdiga stölden av samernas marker.

Svensk skogspolitik har i mångt och mycket behållit sin koloniala syn på skogen i norr. Det är en resurs som hänsynslöst ska utnyttjas, helt utan intresse för de som bor i och runt den. 

In English

The forest nation, part 10

COLONIALISM

We have approached one of the most central cornerstones of capitalism: private property. The law that an individual or company can own a forest for example has never been obvious.

Private property is a relatively new invention. When capitalism forst emerged around the 16th and 17th centuries, the accumulation of capital began in earnest and with it some of the greatest crimes against humanity were committed. These crimes often go under the collective name of colonialism. In 1542, the Swedish King Gustav Vasa declared that ”such properties as lie undeveloped belong to God, Us” (by ”Us” he means himself) ”and the Crown and no one else”.

The ”properties” he referred to was the area in the north which was unexplored for the Swedes and thus white on the map, without national borders and sparsely populated. Those who lived there for thousands of years were called the Sami. After Gustav Vasa’s declaration, the process of theft and oppression that continues today began.

Colonialism has taken many forms over the centuries. First colonies were established: Swedes moved up to settle and Sapmi was advertised to become ”Sweden’s West Indies”. The Sami were forced into a system of ”Lappskatteland”, which consisted of a system of land areas which could be inherited and sold, but these were successively taken over by Swedish farmers during the 18th and 19th centuries. A government investigation in 1920 concluded (appropriately enough) that the Sami never had any ownership rights to their old lands whatsoever.

The Sami were forcibly Christianized: their own religion and culture were declared illegal. The borders that were established between Norway, Sweden, Finland and Russia led to painful forced displacements. The indigenous population was subjected to traumatic racial biological investigations based in a pseudoscience that the Swedish state used to justify the theft of the Sami’s lands.

Swedish forest policy has largely retained its colonial view of the forest in the north. It is a resource that should be ruthlessly exploited, completely without interest for those who depend on it, live in it and around it.

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.