Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 2

Skogsbruket i Sverige blir mer och mer brutalt. 5000 nordiska skogsarter, varav 2000 finns i Sverige, är påväg att utrotas som ett resultat av skogsbruket, enligt SLUs artdatabank. 43% av Sveriges rödlistade arter bor i skog. När miljömålet Levande skogar sattes 1999 hade 10% av alla skogsavverkningar en stor negativ påverkan på skogar med särskilt höga naturvärden (s.k. hänsynskrävande biotoper).

2015 fördubblades siffran: en av fem skogsavverkningar skadade hänsynskrävande biotoper. (Skogsstyrelsen har inte redovisat mer aktuella siffror, mer om det senare, men vi har goda skäl att tro att det inte blivit bättre med åren.)

Andelen skyddad natur i Sverige ligger på 15% av ytan, enligt SCB. Arealen är skevt fördelad; naturreservaten är flest i syd trots att majoriteten av skogar med höga naturvärlden ligger i norr. Där är naturreservaten för små och utspridda för att kunna vara till gagn för de arter vars överlevnad kräver stora ytor att kunna röra sig på. Kalhyggesbrukad ”skog” är omöjlig för nästintill alla arter, särskilt de hotade och rödlistade, att överleva i.

Ändå påstår LRF Skogsbrukarna (Lantbrukarnas Riksförbund),  att 58% av Sveriges skog är skyddad. Industrin har intresse av att skönmåla skogsbruket, och att förvanska statistik.

In English

The forest nation, part 2

The forestry industry in Sweden is becoming more brutal. 5,000 Nordic forest species, of which 2,000 are found in Sweden, are on the verge of extinction as a result of the forestry industry, according to SLU’s species database. 43% of Sweden’s red-listed species live in forests. When the environmental goal Living forests was set in 1999, 10% of all forest logging had a large negative impact on forests with particularly high natural values (so-called sensitive biotopes).

In 2015, the figure doubled: one in five forest loggings damaged sensitive biotopes. (The Swedish Forestry Agency has not reported more current figures, more on that later, but we have good reason to believe that things have not improved over the years.)

The share of protected nature in Sweden is 15% of the area, according to the Central Bureau of Statistics in Sweden. The area is unevenly distributed; the nature reserves are overrepresented in the south, even though the majority of forests with high natural worth are in the north. There, the nature reserves are too small and scattered to be of use to the many species whose survival requires large areas to be able to move around. A clear-cut ”forest” is impossible for almost all species, especially the threatened and red-listed, to survive in.

Nevertheless, LRF Skogsbrukarna (Lantbrukarna Riksförbund, an organization representing forest owners) claims that 58% of Sweden’s forests are protected. The industry has an interest in whitewashing the forestry industry, and distorting statistics.

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.