Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 7

JOBBEN

En av Sveriges största industrier sägs vara skogsindustrin. En vanlig uppfattning är att ”skogen är vårt gröna guld och har bidragit med jobb och tillväxt i åratal,” som sossarna uttryckt det. Men statistiken tyder på att denna syn är förlegad.

I Europa har jobben inom skogssektorn minskat med en tredjedel mellan 2000 och 2015. Skogsstyrelsen har fört statistik på ekonomi och miljöhänsyn relaterat till skog i deras Skogstatistiska årsbok sedan 1951. De slutade plötsligt ge ut den 2015, och den sista årsboken konstaterade att skogsnäringens ekonomiska bidrag är ”tämligen begränsat och minskande”.

Värdet för skogsbruk, trävaru-, massa- pappers- och pappersvaruindustrinbidrog tillsammans till en ynka 2,2% av BNP. Man kan ju gissa varför Skogsstyrelsen, som ju sitter i skogskapitalets knä, valde att upphöra publicera sådan information.

Skogsindustrierna har såklart ett starkt egeintresse att rättfärdiga sitt existensberättigande. De har uppgett att skogsnäringen sysselsätter 115 000 personer, när SCB (Statistiska centralbyrån) rapporterar en ynka 65 000 sysselsatta. Skogskapitalet är dessutom helt beroende av statligt stöd: regeringen ger dem 15 miljarder (ja, du läste rätt, 15 MILJARDER) i skatterabatter. 2017 var skogsbolagen de främsta av svenska företag som levde på bidrag.

Politiker spottar alltså på vanliga människor som behöver några ynka kronor i stöd för att överleva, men de ger gladeligen bort miljarder till företagens ägare som aktivt utarmar vår natur.

Men skogsindustrin skapar ju fortfarande jobb? Ja, men vilka är människorna som sysselsätts i skogsindustrin? En övervägande majoritet är utländska migrantarbetare som utnyttjas in på skinnet av skogsindustrin.

Många larmar om obetalda löner, 16-timmars pass och till och med svält. Bilden av den glade svenska arbetaren med toppluva och yxa i hand är propaganda, inget annat. De verkliga arbetarna i skogsindustrin, är ofta långväga hitresta från Baltikum och Östeuropa får knappt något stöd av myndigheter eller fackförbund.

En del lämnar Sverige mer nedbrutna och fattiga än när de kom hit. Skogsindustrin gynnar kapitalägarna, inte arbetarna.

In English

The forest nation, part 7

THE JOBS

One of Sweden’s largest industries is said to be the forest industry. A common belief is that ”the forest is our green gold and has contributed jobs and growth for years,” as the Social Democrat Stefan Löfven put it. But the statistics suggest that this view is outdated.

In Europe, jobs in the forestry sector fell by a third between 2000 and 2015. The Swedish Forestry Agency has kept statistics on economics and environmental concerns related to forests in their Forest Statistics Yearbook since 1951. They suddenly stopped publishing it in 2015, and the last yearbook stated that the economic contribution of the forestry industry is ”fairly limited and declining”.

The value of forestry, wood products, pulp and paper and the paper products industry together contributed to a paltry 2.2% of GDP. One can guess why the Swedish Forestry Agency, which sits in the lap of forestry capital, chose to stop publishing such information.

The forest industries of course have a strong vested interest in justifying their right to exist. They have stated that the forest industry employs 115,000 people, when the Swedish Statistics Bureau (Statistiska centralbyrån) reports a paltry 65,000 employed. The forest capital is also completely dependent on government support: the government gives them 15 billion (yes, you read that right, 15 BILLION) in tax discounts. In 2017, the forest companies were the main Swedish companies that lived on subsidies.

Politicians spit on ordinary people who need a few measly cents in order to survive, but they happily give away billions to the owners of the companies that actively destroy our environment.

But does the forest industry still create jobs? Yes, but do you know who are employed in the forest industry? An overwhelming majority are foreign migrant workers who are aggressively exploited by the forest industry.

Many are raising the alarm about unpaid wages, 16-hour shifts and even starvation. The image of the happy Swedish worker with a top hat and ax in hand is propaganda, nothing else. The real workers in the forest industry are often long-distance travelers from the Baltics and Eastern Europe and receive hardly any support from authorities or trade unions.

Some leave Sweden more broken down and poorer than when they arrived here. The forestry industry benefits the capital owners, not the workers.

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.